Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Her vil vi si litt om noen av tjenestene vi kan tilby som bistandsadvokat.

Som din bistandsadvokat skal vi ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse.

Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg & Karlstad AS tilbyr deg et gratis / kostnadsfritt og uforpliktende møte for å vurdere om du har rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder også om du er usikker på straffbarheten av det du har blitt utsatt for.

ANMELDELSE
Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold / vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ønsker besøksforbud i eget hjem eller mener deg utsatt for andre straffbare handlinger, får du et gratis møte hos advokat på vårt kontor.

Vi gir deg informasjon om saksgangen i en straffesak og veileder deg dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos advokat betyr ikke at du må gå videre med saken, involvere andre eller fortelle andre enn advokaten om saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi hjelper deg med å ta kontakt med politiet og blir med deg ved anmeldelsen av forholdet. Vi sørger også for å sende anmodning om oppnevning som bistandsadvokat til retten, slik at du trenger å foreta deg noe i forbindelse med søknad om å få betalt advokat av det offentlige.

I det følgende vil noen få av typiske straffbare handlinger man kan bli utsatt for, nevnes.

SEKSUELLE OVERGREP
Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand f.eks. sovevoldtekt. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart.

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang fordi barn ikke har samtykkekompetanse. Dette betyr at forholdet er straffbart om barnet selv har tatt initiativ eller samtykket på noe vis. Det er alltid den voksne som har ansvaret. Frivillig seksuell omgang, eller handling som tilsvarer seksuell omgang, med barn kan også defineres som voldtekt.

I tillegg til fysiske overgrep, kan man bli utsatt for overgrep på internett. Her gjelder de samme reglene med at den voksne har ansvaret, uansett grad av frivillighet fra barnet.

Vårt kontor har omfattende erfaring med saker vedrørende overgrep.

FAMILIEVOLD – VOLD I NÆRE RELASJONER
Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående. Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat.

BARN
Barn som er voldsofre eller vitne til familievold har i utgangspunktet rett til egen bistandsadvokat.

Barn under 16 år som skal forklare seg i en straffesak, vil som hovedregel bli avhørt i et tilrettelagt avhør av en politibetjent som er skolert i avhør av barn. Avhøret blir vanligvis gjennomført ved Statens barnehus.

ETTERLATTE
Etterlatte som har mistet et familiemedlem som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder både under politiets etterforskning og i en eventuell rettssak. Betegnelsen etterlatte omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokat kan også bli oppnevnt for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

MENNESKEHANDEL
Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Ved menneskehandel vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.

ANDRE SAKER
I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du er utsatt for vold og blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand.

ERSTATNING
Den som påføres skade ved en straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav i saken. Dette arbeidet inngår i bistandsadvokatoppdraget vi utfører. Krav om erstatning fremsettes kun etter forutgående avtale med fornærmede / vår klient.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap fornærmede har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning, menerstatning, og eventuelt forsørgertapserstatning.

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade, såkalt “tort og smerte.” Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at fornærmede har blitt utredet av en sakkyndig, og at den sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Fornærmedes krav fremmes i utgangspunktet mot gjerningspersonen i en eventuell rettssak.

Dersom straffesaken skulle bli henlagt, er det likevel mulig å søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at det stilles andre krav til bevis i strafferetten enn i erstatningsretten. For mer informasjon om voldsoffererstatning kan du gå inn på www.voldsoffererstatning.no.

Selv om du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ha rett til fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Vi tilbyr en uforpliktende gratis / kostnadsfri vurdering og kan eventuelt søke om fri rettshjelp.

Det løper foreldelsesfrister for alle erstatningskrav. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Reklamasjon ved feil og mangler på fast eiendom

Reglene om reklamasjon ved feil og mangler i fast eiendom er regulert i lov om avhending. Denne loven gjelder for kjøp og salg av fast eiendom som hytter og boliger. Som oftest vil det være brukte boliger, men loven kan også komme til anvendelse ved kjøp og salg av helt nye boliger.

Selv om eiendommen er solgt som den er / «as is», kan det oppstå mangler eller feil som likevel gjør selgeren ansvarlig. Eksempler på dette kan være at selgeren har gitt feil opplysninger, at selgeren har holdt tilbake opplysninger av vesentlig betydning eller at det er så mange skjulte feil og mangler at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper forventet. Om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper forventet, kan man gjøre krav gjeldende selv om selgeren ikke har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger. Det er mange ting som kan dukke opp etter at kontrakten er signert og eiendommen blir tatt i bruk av kjøper, forhold som selv selgeren ikke var klar over.

Hvis du finner forhold som du mener utgjør en feil eller mangel er det viktig å være klar over at du må reklamere til selgeren raskt. Fristen for å reklamere til selgeren vil vurderes konkret i den enkelte sak, men generelt sett kan man si at fristen er på ca 3 måneder etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette er på ingen måte en absolutt frist, men et greit utgangspunkt. Rettspraksis viser at det er viktig å varsle med en gang man er klar over eller burde vært klar over feilen eller mangelen.

For å avbryte fristen er det tilstrekkelig å fremme en helt enkel reklamasjon. Det er ikke nødvendig at man har den fulle oversikt over mangelen eller feilen. Man kan tenke seg situasjoner hvor man oppdager fukt eller setningsskader i en bolig, som må undersøke ytterligere før man vet det fulle omfanget av feilen. I slike tilfeller er det tilstrekkelig i første omgang å fremsette en nøytral reklamasjon der selgeren gjøres kjent med hva som er oppdaget og at man ønsker å kreve eller fremsette krav om erstatning, heving eller prisavslag.

Deretter er det viktig å innen rimelig tid følge opp med en fullstendig reklamasjon, for å ha kravet i behold. Når man får tilstrekkelig kunnskap om mangelen eller feilen må det altså fremmes en fullstendig reklamasjon og konkretisering kravene.

Feil og mangler ved boliger og annen fast eiendom som er kjøpt gjennom avhendingsloven utgjør en stor del av de sakene som føres for domstolene. Dersom du mistenker at din eiendom har en feil eller mangel, eller du har solgt en eiendom der det gjøres gjeldende, bør du kontakte advokat for å forhøre deg hvordan du bør stille deg i den videre prosessen.

Vi har bred og lang erfaring med å håndtere saker etter avhendingsloven for både kjøpere og selgere. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Arbeidsrett

Du kan ha krav på erstatning ved usaklig oppsigelse

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

Forhold som faller utenfor dette vil da ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene, må den også være «saklig begrunnet».

Det er i loven oppstilt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse. Oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. En arbeidstaker som er gravid kan ikke av denne grunn sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, må arbeidsgiver kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen.

Arbeidsgiveren er pålagt en streng bevisbyrde. Forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene vil oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak hos bedriften kan utgjøre saklige grunner for en oppsigelse. Arbeidsgiver må vise at bedriftens interesser i denne avveiningen veide tyngre enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Den ansattes alder, familieforhold og tjenestetid er relevante momenter i denne vurderingen.

Det er ikke lov til å si opp en ansatt fordi vedkommende er syk. Allikevel ser man i praksis eksempler på at arbeidsgivere forsøker å kvitte seg med ansatte med mye fravær, begrunnet i andre forhold.

Vi bistår både bedrifter og ansatte i arbeidstvister, før og etter oppsigelse eller avskjed.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Vi tilbyr fri rettshjelp

I disse koronatider ønsker vi å bidra! Advokatfirmaet Røseid & Co tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner, der den første halvtimen er gratis.

Tilbudet gis via telefon eller videokonferanse
onsdag 1. april og torsdag 2. april, begge dager fra kl. 08.30 – 15.00.

Vi forholdet oss til førstemann-til-mølla-prinsippet.
Ring på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no snarest for forhåndsavtale, slik at vi kan sette av tid til deg.

Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt til å vurdere bekymringen. Barnevernet har da 3 måneder på seg til å undersøke om barnet har det bra hjemme. Dette er ofte en krevende og frustrerende situasjon for hjemmet.

I en slik situasjon er rådene som følger: kontakt advokat, be advokaten undersøke om barnevernet er villig til å dekke utgifter til juridisk bistand mens undersøkelsessaken pågår, vær forsiktig med hva du sier til barnevernet, vurder om barnevernets psykologer er helt uavhengige, samt vurder om du ukritisk skal gi samtykke til at barnevernet kan innhente opplysninger.

Vårt råd er å bruke en egen, og uavhengig, advokat. Advokaten kan bistå deg på ethvert trinn i saken. Du har rett til å ha med advokat, jfr. forvaltningsloven § 12, og advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saken, herunder kopi av meldingen som barnevernet har fått.

Når det rådes til å være forsiktig med hva man sier til barnevernet, er dette fordi alt noteres og lagres. Alt som sies og observeres, noteres i barnevernets journalnotater. Disse journalnotatene kan barnevernet benytte i eventuelle senere saker. Vær nøye med det du sier, be om å få se hva som noteres og kom med kommentarer umiddelbart om du vil korrigere det du er sitert på. Det kan også være at du og barnevernet er uenige i hva som er sagt, og det er da viktig at uenigheten fremgår av notatet eller den etterfølgende korrigeringen.

Psykologene barnevernet benytter er engasjert og betalt av barnevernet. Det påstås ikke herfra at de aktuelle psykologene lar seg påvirke av hvem som er oppdragsgiver, men det gjøres oppmerksom på at det foreligger diskusjoner om dette kan føre til at barnevernet kan få uriktige uttalelser. Det generelle rådet er at man sammen med barnevernet blir enige om hvilken psykolog som skal benyttes. Man kan også innhente en egen sakkyndigrapport, men dette er noe de færreste har midler til.

Mange gir sitt samtykke til barnevernet til innhenting av opplysninger fordi man er opptatt av å gjøre «det rette» og ikke fremstå som negativ til barnevernet. Det er i en slik situasjon man bør spørre seg om man egentlig ønsker at barnevernets ansatte skal få se alt man har sagt til sin lege eller psykolog i fortrolighet. Har man allerede gitt samtykke, kan dette trekkes tilbake. Man kan selv innhente dokumenter fra lege og psykolog, slik at man får mulighet til å gå igjennom før videresending av hele eller deler av dokumentene til barnevernet – dersom du i det hele tatt ønsker å videresende noe. Er saken alvorlig, har barnevernet uansett krav på å få opplysninger utlevert.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Samvær mellom barn og foreldre under koronakrisen – barnets beste

Det er uttalt fra myndighetene at samvær i utgangspunktet kan gjennomføres som normalt.

I dagens situasjon kan det oppstå tilfeller hvor den ene forelderen er isolert eller sitter i karantene. Ved avgjørelser vedrørende barn må det foretas en konkret vurdering av barnets beste. I denne vurderingen må barnets behov for kontakt med begge sine foreldre og søsken veie tungt. I tillegg må det sikres at barnets helse ikke utsettes for fare ved koronasmitte. Dette kan forskyve situasjonen noe, og man må gjøre en annen vurdering enn man ellers ville gjort. Det er noe brutalt, men husk at det ikke er hensynet til foreldrenes behov som skal vektlegges.

Hensynet til å minimere smitterisiko taler for at det i noen tilfeller kan være til barns beste med lengre perioder hos hver av foreldrene under koronakrisen. Det bør lages avtaler for overlevering som ikke medfører at barn blir utsatt for smitterisiko.

Videre kan det tenkes at kommunikasjonen mellom mor og far blir utfordrende som følge av situasjonen knyttet til koronakrisen, enten det gjelder økonomi, diskusjoner om hvor samvær skal foregå, lengden på samvær eller andre forhold. Det må ved en vurdering av barnets beste tas hensyn til at barn ikke skal utsettes for foreldrenes konflikt. For en forelder er det svært krevende å gjøre slike objektive vurderinger hvor man setter egne behov til side.

Vår oppfordring er at det fra begge foreldrene legges til rette for å finne gode løsninger.

Våre advokater har lang erfaring med saker vedrørende samvær og barnevern. Ta kontakt ved spørsmål eller behov for bistand. Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Mangler ved kjøp av brukt bolig

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av brukt bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av ny bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Flere av våre advokater arbeider med saker knyttet til feil og mangler ved fast eiendom. Ofte er det slik at selger eller eierskifteselskapet kategorisk avviser ethvert mangelskrav. Enten får du gjerne høre at mangelen ikke er vesentlig nok eller at du måtte påregne at mangler kunne være til stede fordi du kjøpt boligen som den er, eller «as is». I tillegg kan du ofte oppleve at du har kjøpt boligkjøperforsikring, for så å få beskjed om at du ikke har en god sak.

Ikke legg dette til grunn uten at vi har gjort en vurdering av saken. Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at selger, eierskifteforsikringsselskapet og boligkjøperforsikringselskapet har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

«Som den er» / «as is»
De fleste kjøpekontrakter inneholder «as is»-klausuler hvor det fremgår at boligen er solgt «som den er». Det betyr at boligen selges slik den fremstår for kjøper når vedkommende besiktiger boligen før gjennomføringen av kjøpet. Betydningen av en slik klausul er at eiendommen må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med for at mangelen kan gjøres gjeldende. I praksis betyr en slik klausul at det skal en del til for at kjøper kan påberope seg en mangel.

Det koster ofte mye å utbedre feil og mangler ved en bolig, slik at dette vesentlighetskravet ofte vil være oppfylt. Dersom forsikringsselskapet har rekvirert en takstmann for å vurdere hva det vil koste å på en enkel måte utbedre de feil og mangler du har påpekt, bør du ikke legge denne ukritisk til grunn. Også kostnader ved å engasjere en egen takstmann dekkes av rettshjelpsdekningen i dine forsikringer.

Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt
På den ene siden har selger en opplysningsplikt når det foreligger kjente mangler eller feil ved boligen. Selger plikter å opplyse kjøper om svake punkter ved boligen som selger vet om. Samtidig har kjøper en undersøkelsesplikt, noe som innebærer at kjøper plikter å undersøke boligen. Dersom det er synlige feil eller mangler ved boligen plikter kjøper dessuten å undersøke dette nærmere. I henhold til rettspraksis går selgers opplysningsplikt foran kjøpers plikt til å undersøke.

Hva kan du som kjøper ha krav på
Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan du ha krav på blant annet prisavslag, erstatning og mulig heving av boligkjøpet.

Reklamasjon – kravet kan gå tapt om fristen ikke overholdes
Om du har oppdaget noe du tror kan være en mangel, er det viktig at du som kjøper reklamerer overfor selger så raskt som mulig. Det er egne reklamasjonsfrister i loven. Reklamasjonsfristene må overholdes for at kjøper har sine rettigheter i behold.
Den absolutte reklamasjonsfristen for bolig er fem år. Den relative reklamasjonsfristen gjelder at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom reklamasjon fremsettes senere enn dette, kan kravet til kjøper være tapt. Allerede ved reklamasjonstidspunktet kan det være lurt å kontakte en advokat.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Mangler ved kjøp av ny bolig

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av ny bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av brukt bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at utbygger / selger har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med. Ikke legg til grunn utbyggers / selgers avvisning av kravet uten at vi har gjort en vurdering av saken.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

Klagefrist
Klag så snart du oppdager mangelen. Ikke vent til du har oppdaget flere mangler eller til ettårsbefaring skal gjennomføres. Oppdager du feil og mangler fortløpende, bør du klage fortløpende. Kravet er at du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Man kan altså ikke vente flere måneder. Du bør klage skriftlig, for eksempel pr. e-post. Derved sikrer du dokumentasjon på at klage er gitt. Det gjelder for øvrig en lengste klagefrist på 5 år fra overtakelsen.

Dersom du ikke har fått gjennomslag for ditt krav innen 3 år fra det ble fremsatt, vil det bli foreldet og du taper din rett. Det er ikke nok at entreprenøren har lovet å foreta utbedring. Dette betyr at du må gå til rettslige skritt FØR det har gått 3 år fra overtakelsen, for å kunne «tvinge» en selger / utbygger / entreprenør til å gi deg det du har krav på.

Utbedring
Selger / utbygger / entreprenør kan i utgangspunktet kreve å få rette feil og mangler selv. Det er et vilkår at utbedringen kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøper. Dersom du selv engasjerer noen til å foreta utbedringen uten å gi entreprenøren mulighet, kan det være at du taper ditt krav på erstatning for kostnadene du får ved denne fremgangsmåten som derved naturligvis ikke anbefales.

Utbedringen skal ikke koste kjøper noe, med mindre annet blir avtalt.

Krav
Dersom selgeren / utbyggeren / entreprenøren ikke vil utbedre, kan det fremsettes krav om prisavslag og/eller erstatning og/eller heving. Ved forsinkelse kan man også kreve dagmulkt.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Permittering av ansatte

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Se regjeringens side for strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med mer.

En bedrift som vurderer å gå til permittering, bør drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering, men plikten kan være nedfelt i en tariffavtale. Plikten til drøfting gjelder derfor i utgangspunktet for tariffbundne bedrifter, men det er anbefalt at alle bedrifter følger denne framgangsmåten.

Har du mottatt varsel om permittering, eller vurderer at bedriften din må permittere ansatte? 

Vi bistår ansatte og bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Vi bistår også i forhold til problemstillinger knyttet til ytelser fra NAV.

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt med våre advokater. Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Våre tiltak som følge av Korona-viruset

Vårt kontor holder åpent som normalt og sentralbordet er åpent for telefonhenvendelser. Vi vil likevel oppfordre til enkelte smittebegrensende tiltak;

Vi ønsker å bistå nye og gamle klienter, men har iverksatt enkelte tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset. De fleste av våre advokater vil arbeide fra hjemmekontor.

Hvis du har vært utenlands de siste 14 dagene ber vi deg om ikke å møte opp ved vårt kontor, men heller ta kontakt per telefon for å avtale telefon- eller videokonferanse.

Dersom du allerede har avtalt møte med en av våre advokater, ber vi deg om å vurdere om møtet kan avholdes per telefon- eller videokonferanse. Dersom dette er et alternativ, vennligst kontakt advokaten for å avtale slikt møte.

Har du behov for bistand uten å ha avtalt møte, ber vi deg om å ta kontakt for å avtale telefon- eller videokonferanse.

Dersom en henvendelse til en av våre advokater haster, vennligst ring eller send vedkommende en sms eller e-post, og vedkommende vil ta kontakt så fort som mulig. Alternativt send en e-post til: post@roseid.no.

For å redusere risikoen for spredning av Korona-viruset kan også åpningstidene bli begrenset. Opplysninger om dette vil bli oppdatert på våre nettsider.

Koronapandemien kan resultere i at arbeidshverdagen bli forandret fra dag til dag, vi er allikevel beredt til å bistår like bra som tidligere, selv om møtevirksomheten reduseres noe.

Du når oss på telefon 90 75 00 10 eller 63 90 89 20 og epost: post@roseid.no. Flere kontaktopplysninger finner du på våre nettsider.