Vi tilbyr fri rettshjelp

I disse koronatider ønsker vi å bidra! Advokatfirmaet Røseid & Co tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner, der den første halvtimen er gratis.

Tilbudet gis via telefon eller videokonferanse
onsdag 1. april og torsdag 2. april, begge dager fra kl. 08.30 – 15.00.

Vi forholdet oss til førstemann-til-mølla-prinsippet.
Ring på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no snarest for forhåndsavtale, slik at vi kan sette av tid til deg.

Når barnevernet lager en undersøkelsessak

Om barnevernet får inn en bekymringsmelding som går på hvordan et barn har det, utløser det en plikt til å vurdere bekymringen. Barnevernet har da 3 måneder på seg til å undersøke om barnet har det bra hjemme. Dette er ofte en krevende og frustrerende situasjon for hjemmet.

I en slik situasjon er rådene som følger: kontakt advokat, be advokaten undersøke om barnevernet er villig til å dekke utgifter til juridisk bistand mens undersøkelsessaken pågår, vær forsiktig med hva du sier til barnevernet, vurder om barnevernets psykologer er helt uavhengige, samt vurder om du ukritisk skal gi samtykke til at barnevernet kan innhente opplysninger.

Vårt råd er å bruke en egen, og uavhengig, advokat. Advokaten kan bistå deg på ethvert trinn i saken. Du har rett til å ha med advokat, jfr. forvaltningsloven § 12, og advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saken, herunder kopi av meldingen som barnevernet har fått.

Når det rådes til å være forsiktig med hva man sier til barnevernet, er dette fordi alt noteres og lagres. Alt som sies og observeres, noteres i barnevernets journalnotater. Disse journalnotatene kan barnevernet benytte i eventuelle senere saker. Vær nøye med det du sier, be om å få se hva som noteres og kom med kommentarer umiddelbart om du vil korrigere det du er sitert på. Det kan også være at du og barnevernet er uenige i hva som er sagt, og det er da viktig at uenigheten fremgår av notatet eller den etterfølgende korrigeringen.

Psykologene barnevernet benytter er engasjert og betalt av barnevernet. Det påstås ikke herfra at de aktuelle psykologene lar seg påvirke av hvem som er oppdragsgiver, men det gjøres oppmerksom på at det foreligger diskusjoner om dette kan føre til at barnevernet kan få uriktige uttalelser. Det generelle rådet er at man sammen med barnevernet blir enige om hvilken psykolog som skal benyttes. Man kan også innhente en egen sakkyndigrapport, men dette er noe de færreste har midler til.

Mange gir sitt samtykke til barnevernet til innhenting av opplysninger fordi man er opptatt av å gjøre «det rette» og ikke fremstå som negativ til barnevernet. Det er i en slik situasjon man bør spørre seg om man egentlig ønsker at barnevernets ansatte skal få se alt man har sagt til sin lege eller psykolog i fortrolighet. Har man allerede gitt samtykke, kan dette trekkes tilbake. Man kan selv innhente dokumenter fra lege og psykolog, slik at man får mulighet til å gå igjennom før videresending av hele eller deler av dokumentene til barnevernet – dersom du i det hele tatt ønsker å videresende noe. Er saken alvorlig, har barnevernet uansett krav på å få opplysninger utlevert.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Samvær mellom barn og foreldre under koronakrisen – barnets beste

Det er uttalt fra myndighetene at samvær i utgangspunktet kan gjennomføres som normalt.

I dagens situasjon kan det oppstå tilfeller hvor den ene forelderen er isolert eller sitter i karantene. Ved avgjørelser vedrørende barn må det foretas en konkret vurdering av barnets beste. I denne vurderingen må barnets behov for kontakt med begge sine foreldre og søsken veie tungt. I tillegg må det sikres at barnets helse ikke utsettes for fare ved koronasmitte. Dette kan forskyve situasjonen noe, og man må gjøre en annen vurdering enn man ellers ville gjort. Det er noe brutalt, men husk at det ikke er hensynet til foreldrenes behov som skal vektlegges.

Hensynet til å minimere smitterisiko taler for at det i noen tilfeller kan være til barns beste med lengre perioder hos hver av foreldrene under koronakrisen. Det bør lages avtaler for overlevering som ikke medfører at barn blir utsatt for smitterisiko.

Videre kan det tenkes at kommunikasjonen mellom mor og far blir utfordrende som følge av situasjonen knyttet til koronakrisen, enten det gjelder økonomi, diskusjoner om hvor samvær skal foregå, lengden på samvær eller andre forhold. Det må ved en vurdering av barnets beste tas hensyn til at barn ikke skal utsettes for foreldrenes konflikt. For en forelder er det svært krevende å gjøre slike objektive vurderinger hvor man setter egne behov til side.

Vår oppfordring er at det fra begge foreldrene legges til rette for å finne gode løsninger.

Våre advokater har lang erfaring med saker vedrørende samvær og barnevern. Ta kontakt ved spørsmål eller behov for bistand. Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Mangler ved kjøp av brukt bolig

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av brukt bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av ny bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Flere av våre advokater arbeider med saker knyttet til feil og mangler ved fast eiendom. Ofte er det slik at selger eller eierskifteselskapet kategorisk avviser ethvert mangelskrav. Enten får du gjerne høre at mangelen ikke er vesentlig nok eller at du måtte påregne at mangler kunne være til stede fordi du kjøpt boligen som den er, eller «as is». I tillegg kan du ofte oppleve at du har kjøpt boligkjøperforsikring, for så å få beskjed om at du ikke har en god sak.

Ikke legg dette til grunn uten at vi har gjort en vurdering av saken. Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at selger, eierskifteforsikringsselskapet og boligkjøperforsikringselskapet har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

«Som den er» / «as is»
De fleste kjøpekontrakter inneholder «as is»-klausuler hvor det fremgår at boligen er solgt «som den er». Det betyr at boligen selges slik den fremstår for kjøper når vedkommende besiktiger boligen før gjennomføringen av kjøpet. Betydningen av en slik klausul er at eiendommen må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med for at mangelen kan gjøres gjeldende. I praksis betyr en slik klausul at det skal en del til for at kjøper kan påberope seg en mangel.

Det koster ofte mye å utbedre feil og mangler ved en bolig, slik at dette vesentlighetskravet ofte vil være oppfylt. Dersom forsikringsselskapet har rekvirert en takstmann for å vurdere hva det vil koste å på en enkel måte utbedre de feil og mangler du har påpekt, bør du ikke legge denne ukritisk til grunn. Også kostnader ved å engasjere en egen takstmann dekkes av rettshjelpsdekningen i dine forsikringer.

Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt
På den ene siden har selger en opplysningsplikt når det foreligger kjente mangler eller feil ved boligen. Selger plikter å opplyse kjøper om svake punkter ved boligen som selger vet om. Samtidig har kjøper en undersøkelsesplikt, noe som innebærer at kjøper plikter å undersøke boligen. Dersom det er synlige feil eller mangler ved boligen plikter kjøper dessuten å undersøke dette nærmere. I henhold til rettspraksis går selgers opplysningsplikt foran kjøpers plikt til å undersøke.

Hva kan du som kjøper ha krav på
Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan du ha krav på blant annet prisavslag, erstatning og mulig heving av boligkjøpet.

Reklamasjon – kravet kan gå tapt om fristen ikke overholdes
Om du har oppdaget noe du tror kan være en mangel, er det viktig at du som kjøper reklamerer overfor selger så raskt som mulig. Det er egne reklamasjonsfrister i loven. Reklamasjonsfristene må overholdes for at kjøper har sine rettigheter i behold.
Den absolutte reklamasjonsfristen for bolig er fem år. Den relative reklamasjonsfristen gjelder at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter man oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom reklamasjon fremsettes senere enn dette, kan kravet til kjøper være tapt. Allerede ved reklamasjonstidspunktet kan det være lurt å kontakte en advokat.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Mangler ved kjøp av ny bolig

Dette innlegget omhandler feil og mangler etter kjøp av ny bolig. Se også vårt innlegg om feil og mangler etter kjøp av brukt bolig.

Har du kjøpt bolig med feil og mangler? Vi påtar oss saker som omhandler feil og mangler både ved kjøp av brukt eller ny bolig.

Ofte opplever vi at det utbetales erstatning og/eller prisavslag etter et utenrettslig forlik, en dom eller et rettsforlik. Dette selv etter at utbygger / selger har avvist kravet. Vi gjør en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med. Ikke legg til grunn utbyggers / selgers avvisning av kravet uten at vi har gjort en vurdering av saken.

Om du har en sak å gå videre med, vil du som oftest ha krav på å få dekket utgifter til advokat igjennom din ordinære husforsikring eller av boligkjøperforsikringsselskapet. Også dette undersøker vi for deg. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering.

Klagefrist
Klag så snart du oppdager mangelen. Ikke vent til du har oppdaget flere mangler eller til ettårsbefaring skal gjennomføres. Oppdager du feil og mangler fortløpende, bør du klage fortløpende. Kravet er at du må klage innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Man kan altså ikke vente flere måneder. Du bør klage skriftlig, for eksempel pr. e-post. Derved sikrer du dokumentasjon på at klage er gitt. Det gjelder for øvrig en lengste klagefrist på 5 år fra overtakelsen.

Dersom du ikke har fått gjennomslag for ditt krav innen 3 år fra det ble fremsatt, vil det bli foreldet og du taper din rett. Det er ikke nok at entreprenøren har lovet å foreta utbedring. Dette betyr at du må gå til rettslige skritt FØR det har gått 3 år fra overtakelsen, for å kunne «tvinge» en selger / utbygger / entreprenør til å gi deg det du har krav på.

Utbedring
Selger / utbygger / entreprenør kan i utgangspunktet kreve å få rette feil og mangler selv. Det er et vilkår at utbedringen kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøper. Dersom du selv engasjerer noen til å foreta utbedringen uten å gi entreprenøren mulighet, kan det være at du taper ditt krav på erstatning for kostnadene du får ved denne fremgangsmåten som derved naturligvis ikke anbefales.

Utbedringen skal ikke koste kjøper noe, med mindre annet blir avtalt.

Krav
Dersom selgeren / utbyggeren / entreprenøren ikke vil utbedre, kan det fremsettes krav om prisavslag og/eller erstatning og/eller heving. Ved forsinkelse kan man også kreve dagmulkt.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Permittering av ansatte

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Se regjeringens side for strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med mer.

En bedrift som vurderer å gå til permittering, bør drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det er ikke en lovbestemt drøftingsplikten mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i forbindelse med permittering, men plikten kan være nedfelt i en tariffavtale. Plikten til drøfting gjelder derfor i utgangspunktet for tariffbundne bedrifter, men det er anbefalt at alle bedrifter følger denne framgangsmåten.

Har du mottatt varsel om permittering, eller vurderer at bedriften din må permittere ansatte? 

Vi bistår ansatte og bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Vi bistår også i forhold til problemstillinger knyttet til ytelser fra NAV.

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt med våre advokater. Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Våre tiltak som følge av Korona-viruset

Vårt kontor holder åpent som normalt og sentralbordet er åpent for telefonhenvendelser. Vi vil likevel oppfordre til enkelte smittebegrensende tiltak;

Vi ønsker å bistå nye og gamle klienter, men har iverksatt enkelte tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset. De fleste av våre advokater vil arbeide fra hjemmekontor.

Hvis du har vært utenlands de siste 14 dagene ber vi deg om ikke å møte opp ved vårt kontor, men heller ta kontakt per telefon for å avtale telefon- eller videokonferanse.

Dersom du allerede har avtalt møte med en av våre advokater, ber vi deg om å vurdere om møtet kan avholdes per telefon- eller videokonferanse. Dersom dette er et alternativ, vennligst kontakt advokaten for å avtale slikt møte.

Har du behov for bistand uten å ha avtalt møte, ber vi deg om å ta kontakt for å avtale telefon- eller videokonferanse.

Dersom en henvendelse til en av våre advokater haster, vennligst ring eller send vedkommende en sms eller e-post, og vedkommende vil ta kontakt så fort som mulig. Alternativt send en e-post til: post@roseid.no.

For å redusere risikoen for spredning av Korona-viruset kan også åpningstidene bli begrenset. Opplysninger om dette vil bli oppdatert på våre nettsider.

Koronapandemien kan resultere i at arbeidshverdagen bli forandret fra dag til dag, vi er allikevel beredt til å bistår like bra som tidligere, selv om møtevirksomheten reduseres noe.

Du når oss på telefon 90 75 00 10 eller 63 90 89 20 og epost: post@roseid.no. Flere kontaktopplysninger finner du på våre nettsider.