Bistandsadvokat

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Her vil vi si litt om noen av tjenestene vi kan tilby som bistandsadvokat.

Som din bistandsadvokat skal vi ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse.

Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg & Karlstad AS tilbyr deg et gratis / kostnadsfritt og uforpliktende møte for å vurdere om du har rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder også om du er usikker på straffbarheten av det du har blitt utsatt for.

ANMELDELSE
Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold / vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ønsker besøksforbud i eget hjem eller mener deg utsatt for andre straffbare handlinger, får du et gratis møte hos advokat på vårt kontor.

Vi gir deg informasjon om saksgangen i en straffesak og veileder deg dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos advokat betyr ikke at du må gå videre med saken, involvere andre eller fortelle andre enn advokaten om saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi hjelper deg med å ta kontakt med politiet og blir med deg ved anmeldelsen av forholdet. Vi sørger også for å sende anmodning om oppnevning som bistandsadvokat til retten, slik at du trenger å foreta deg noe i forbindelse med søknad om å få betalt advokat av det offentlige.

I det følgende vil noen få av typiske straffbare handlinger man kan bli utsatt for, nevnes.

SEKSUELLE OVERGREP
Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand f.eks. sovevoldtekt. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart.

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang fordi barn ikke har samtykkekompetanse. Dette betyr at forholdet er straffbart om barnet selv har tatt initiativ eller samtykket på noe vis. Det er alltid den voksne som har ansvaret. Frivillig seksuell omgang, eller handling som tilsvarer seksuell omgang, med barn kan også defineres som voldtekt.

I tillegg til fysiske overgrep, kan man bli utsatt for overgrep på internett. Her gjelder de samme reglene med at den voksne har ansvaret, uansett grad av frivillighet fra barnet.

Vårt kontor har omfattende erfaring med saker vedrørende overgrep.

FAMILIEVOLD – VOLD I NÆRE RELASJONER
Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående. Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat.

BARN
Barn som er voldsofre eller vitne til familievold har i utgangspunktet rett til egen bistandsadvokat.

Barn under 16 år som skal forklare seg i en straffesak, vil som hovedregel bli avhørt i et tilrettelagt avhør av en politibetjent som er skolert i avhør av barn. Avhøret blir vanligvis gjennomført ved Statens barnehus.

ETTERLATTE
Etterlatte som har mistet et familiemedlem som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder både under politiets etterforskning og i en eventuell rettssak. Betegnelsen etterlatte omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokat kan også bli oppnevnt for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

MENNESKEHANDEL
Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Ved menneskehandel vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.

ANDRE SAKER
I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du er utsatt for vold og blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand.

ERSTATNING
Den som påføres skade ved en straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav i saken. Dette arbeidet inngår i bistandsadvokatoppdraget vi utfører. Krav om erstatning fremsettes kun etter forutgående avtale med fornærmede / vår klient.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap fornærmede har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning, menerstatning, og eventuelt forsørgertapserstatning.

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade, såkalt “tort og smerte.” Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at fornærmede har blitt utredet av en sakkyndig, og at den sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Fornærmedes krav fremmes i utgangspunktet mot gjerningspersonen i en eventuell rettssak.

Dersom straffesaken skulle bli henlagt, er det likevel mulig å søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at det stilles andre krav til bevis i strafferetten enn i erstatningsretten. For mer informasjon om voldsoffererstatning kan du gå inn på www.voldsoffererstatning.no.

Selv om du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ha rett til fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Vi tilbyr en uforpliktende gratis / kostnadsfri vurdering og kan eventuelt søke om fri rettshjelp.

Det løper foreldelsesfrister for alle erstatningskrav. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Reklamasjon ved feil og mangler på fast eiendom

Reglene om reklamasjon ved feil og mangler i fast eiendom er regulert i lov om avhending. Denne loven gjelder for kjøp og salg av fast eiendom som hytter og boliger. Som oftest vil det være brukte boliger, men loven kan også komme til anvendelse ved kjøp og salg av helt nye boliger.

Selv om eiendommen er solgt som den er / «as is», kan det oppstå mangler eller feil som likevel gjør selgeren ansvarlig. Eksempler på dette kan være at selgeren har gitt feil opplysninger, at selgeren har holdt tilbake opplysninger av vesentlig betydning eller at det er så mange skjulte feil og mangler at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper forventet. Om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper forventet, kan man gjøre krav gjeldende selv om selgeren ikke har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger. Det er mange ting som kan dukke opp etter at kontrakten er signert og eiendommen blir tatt i bruk av kjøper, forhold som selv selgeren ikke var klar over.

Hvis du finner forhold som du mener utgjør en feil eller mangel er det viktig å være klar over at du må reklamere til selgeren raskt. Fristen for å reklamere til selgeren vil vurderes konkret i den enkelte sak, men generelt sett kan man si at fristen er på ca 3 måneder etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette er på ingen måte en absolutt frist, men et greit utgangspunkt. Rettspraksis viser at det er viktig å varsle med en gang man er klar over eller burde vært klar over feilen eller mangelen.

For å avbryte fristen er det tilstrekkelig å fremme en helt enkel reklamasjon. Det er ikke nødvendig at man har den fulle oversikt over mangelen eller feilen. Man kan tenke seg situasjoner hvor man oppdager fukt eller setningsskader i en bolig, som må undersøke ytterligere før man vet det fulle omfanget av feilen. I slike tilfeller er det tilstrekkelig i første omgang å fremsette en nøytral reklamasjon der selgeren gjøres kjent med hva som er oppdaget og at man ønsker å kreve eller fremsette krav om erstatning, heving eller prisavslag.

Deretter er det viktig å innen rimelig tid følge opp med en fullstendig reklamasjon, for å ha kravet i behold. Når man får tilstrekkelig kunnskap om mangelen eller feilen må det altså fremmes en fullstendig reklamasjon og konkretisering kravene.

Feil og mangler ved boliger og annen fast eiendom som er kjøpt gjennom avhendingsloven utgjør en stor del av de sakene som føres for domstolene. Dersom du mistenker at din eiendom har en feil eller mangel, eller du har solgt en eiendom der det gjøres gjeldende, bør du kontakte advokat for å forhøre deg hvordan du bør stille deg i den videre prosessen.

Vi har bred og lang erfaring med å håndtere saker etter avhendingsloven for både kjøpere og selgere. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no

Arbeidsrett

Du kan ha krav på erstatning ved usaklig oppsigelse

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

Forhold som faller utenfor dette vil da ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene, må den også være «saklig begrunnet».

Det er i loven oppstilt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse. Oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. En arbeidstaker som er gravid kan ikke av denne grunn sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, må arbeidsgiver kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen.

Arbeidsgiveren er pålagt en streng bevisbyrde. Forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene vil oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak hos bedriften kan utgjøre saklige grunner for en oppsigelse. Arbeidsgiver må vise at bedriftens interesser i denne avveiningen veide tyngre enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Den ansattes alder, familieforhold og tjenestetid er relevante momenter i denne vurderingen.

Det er ikke lov til å si opp en ansatt fordi vedkommende er syk. Allikevel ser man i praksis eksempler på at arbeidsgivere forsøker å kvitte seg med ansatte med mye fravær, begrunnet i andre forhold.

Vi bistår både bedrifter og ansatte i arbeidstvister, før og etter oppsigelse eller avskjed.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no