Hopp til innholdet

Arbeidsrett

Du kan ha krav på erstatning ved usaklig oppsigelse

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

Forhold som faller utenfor dette vil da ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene, må den også være «saklig begrunnet».

Det er i loven oppstilt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse. Oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. En arbeidstaker som er gravid kan ikke av denne grunn sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, må arbeidsgiver kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen.

Arbeidsgiveren er pålagt en streng bevisbyrde. Forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene vil oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak hos bedriften kan utgjøre saklige grunner for en oppsigelse. Arbeidsgiver må vise at bedriftens interesser i denne avveiningen veide tyngre enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Den ansattes alder, familieforhold og tjenestetid er relevante momenter i denne vurderingen.

Det er ikke lov til å si opp en ansatt fordi vedkommende er syk. Allikevel ser man i praksis eksempler på at arbeidsgivere forsøker å kvitte seg med ansatte med mye fravær, begrunnet i andre forhold.

Vi bistår både bedrifter og ansatte i arbeidstvister, før og etter oppsigelse eller avskjed.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand. Våre advokater har svært god og lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no