Hopp til innholdet

Bistandsadvokat

To mennesker sitter i et grupperom og arbeider

Vårt kontor har svært erfarne og dyktige strafferettsadvokater. Vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Her vil vi si litt om noen av tjenestene vi kan tilby som bistandsadvokat.

Som din bistandsadvokat skal vi ivareta dine interesser både under etterforskningen og i en eventuell rettssak dersom du er blitt utsatt for en straffbar handling. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten etter ditt ønske begjære besøksforbud, fremme krav om erstatning, søke om voldsalarm eller om hemmelig adresse.

Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg & Karlstad AS tilbyr deg et gratis / kostnadsfritt og uforpliktende møte for å vurdere om du har rett på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder også om du er usikker på straffbarheten av det du har blitt utsatt for.

ANMELDELSE
Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold / vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ønsker besøksforbud i eget hjem eller mener deg utsatt for andre straffbare handlinger, får du et gratis møte hos advokat på vårt kontor.

Vi gir deg informasjon om saksgangen i en straffesak og veileder deg dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos advokat betyr ikke at du må gå videre med saken, involvere andre eller fortelle andre enn advokaten om saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi hjelper deg med å ta kontakt med politiet og blir med deg ved anmeldelsen av forholdet. Vi sørger også for å sende anmodning om oppnevning som bistandsadvokat til retten, slik at du trenger å foreta deg noe i forbindelse med søknad om å få betalt advokat av det offentlige.

I det følgende vil noen få av typiske straffbare handlinger man kan bli utsatt for, nevnes.

SEKSUELLE OVERGREP
Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand f.eks. sovevoldtekt. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart.

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang fordi barn ikke har samtykkekompetanse. Dette betyr at forholdet er straffbart om barnet selv har tatt initiativ eller samtykket på noe vis. Det er alltid den voksne som har ansvaret. Frivillig seksuell omgang, eller handling som tilsvarer seksuell omgang, med barn kan også defineres som voldtekt.

I tillegg til fysiske overgrep, kan man bli utsatt for overgrep på internett. Her gjelder de samme reglene med at den voksne har ansvaret, uansett grad av frivillighet fra barnet.

Vårt kontor har omfattende erfaring med saker vedrørende overgrep.

FAMILIEVOLD – VOLD I NÆRE RELASJONER
Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående. Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat.

BARN
Barn som er voldsofre eller vitne til familievold har i utgangspunktet rett til egen bistandsadvokat.

Barn under 16 år som skal forklare seg i en straffesak, vil som hovedregel bli avhørt i et tilrettelagt avhør av en politibetjent som er skolert i avhør av barn. Avhøret blir vanligvis gjennomført ved Statens barnehus.

ETTERLATTE
Etterlatte som har mistet et familiemedlem som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder både under politiets etterforskning og i en eventuell rettssak. Betegnelsen etterlatte omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokat kan også bli oppnevnt for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

MENNESKEHANDEL
Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Ved menneskehandel vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.

ANDRE SAKER
I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du er utsatt for vold og blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand.

ERSTATNING
Den som påføres skade ved en straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav i saken. Dette arbeidet inngår i bistandsadvokatoppdraget vi utfører. Krav om erstatning fremsettes kun etter forutgående avtale med fornærmede / vår klient.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap fornærmede har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning, menerstatning, og eventuelt forsørgertapserstatning.

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade, såkalt “tort og smerte.” Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at fornærmede har blitt utredet av en sakkyndig, og at den sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Fornærmedes krav fremmes i utgangspunktet mot gjerningspersonen i en eventuell rettssak.

Dersom straffesaken skulle bli henlagt, er det likevel mulig å søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at det stilles andre krav til bevis i strafferetten enn i erstatningsretten. For mer informasjon om voldsoffererstatning kan du gå inn på www.voldsoffererstatning.no.

Selv om du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ha rett til fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Vi tilbyr en uforpliktende gratis / kostnadsfri vurdering og kan eventuelt søke om fri rettshjelp.

Det løper foreldelsesfrister for alle erstatningskrav. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon til hver enkelt advokat finner du på vår nettside. Du kan også ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller sende en henvendelse til vår epost: post@roseid.no