Gjeldsordning – tvangssalg

Stadig flere privatpersoner opplever at de har kommet i en økonomisk krise hvor ens inntekter ikke dekker renter og avdrag for gjeld pådratt ved f.eks. forbrukslån, erstatningsansvar, skattekrav eller uheldige investeringer. Purringer, inkassokrav og varsel om tvangsfullbyrdelse blir en belastende del av hverdagen. Pågangen fra kreditorene resulterer i ytterste konsekvens at en blir kastet ut fra sin bopel og ens eiendom blir tvangssolgt.

Myndighetene har etablert en ordning som skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å komme seg ut av det økonomiske uføret ved å inngå en gjeldsordning med de en skylder penger. Gjeldsordningen går i korte trekk ut på at en gjør en avtale med sine kreditorer om at det en eventuelt har til overs etter at husleie, mat og forbruksvarer er betalt, skal gå til fordeling mellom kreditorene. Gjeldsordningsperioden strekker seg normalt over 5 år. Når perioden er over skal den delen av gjelden som ikke er betalt, vanligvis slettes.

Gjeldsordning innvilges som hovedregel kun én gang. I særegne tilfeller kan det gjøres unntak fra denne hovedregelen.

Vi har erfaring med å bistå privatpersoner med å oppnå gjeldsordning. Flere av våre ansatte har erfaring fra namsmyndighetene med bl.a. å veilede og innvilge gjeldsordninger. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om gjeldsordning, herunder hvordan vi kan hjelpe deg å oppnå dette med dine kreditorer.

Tvangsfullbyrdelse

Reglene om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning er praktiske regler som mange vil stifte bekjentskap med før eller senere. En utestående fordring, en leietaker som ikke vil flytte frivillig, et lønnstrekk som er satt for høyt eller andre fastlåste økonomiske situasjoner kan kreve sitt av tålmodighet og rettsinn hos den enkelte.

Vi har bred kompetanse innenfor dette feltet. Våre advokater bistår både kreditorer og debitorer i forbindelse med spørsmål om tvangsgrunnlag, ta utlegg, begjære tvangsdekning, få til en gjeldsordning, begjære midlertidig forføyning og arrest, fravikelse av eiendom.

Våre advokater er også medhjelpere ved tvangssalg og bobestyrere i konkursbo samt forestår inkasso.