Kontrakts- og avtalerett

Avtaleretten omfatter reglene om inngåelse og tolkning av avtaler og fullmakter/erklæringer, herunder om en avtale er gyldig eller ugyldig og spørsmål om en avtalepart er myndig eller har rettslig handleevne.

Kontraktsretten omfatter reglene om gjennomføring av en avtale/kontrakt, herunder virkningene av kontraktsbrudd som for eksempel reklamasjon, prisavslag, omlevering, heving og erstatning, samt oppsigelse og avvikling.

Vi yter bistand knyttet til både avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser, herunder bl.a. krav knyttet til mislighold, for alle typer kontrakter, hvorav avtale om forbrukerkjøp, kjøp av løsøre, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester og bustadoppføring, entreprisekontrakter, avtaler om overdragelse av virksomhet med tilhørende arbeidsavtaler mv.