Samboerkontrakt

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte viktig at du som har planer om å bli samboer, eller allerede er samboere, inngår en samboeravtale.

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere, eller to personer som skal inngå samboerskap. Formålet er ofte å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold både så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt brudd.

Man bør inngå en samboeravtale med en gang samboerne involverer seg sammen i bil, bolig, fritidseiendom og annet som representerer store verdier. Man bør også skrive samboeravtale hvis man tar opp større lån sammen. Dette bør gjøres før dere flytter sammen. I de tilfeller hvor dere starter samboerforholdet med helt adskilt økonomi, men den ene parten senere f. eks. kjøper seg inn i den andres bolig, vil dere kunne vente med avtalen til dette tidspunktet. Har dere barn (mine, dine og våre barn), bør dere alltid opprette en samboeravtale. Det samme gjelder hvis dere skal dele på løpende faste utgifter som husleie, telefon, strøm mv., herunder opprette en felles konto som begge skal sette inn penger på.

Hvis dere ikke eier noen verdier sammen, har helt adskilt økonomi og ikke deler løpende utgifter som strøm og husleie, og ikke har barn, vil det normalt ikke være noe behov for en samboeravtale.

Det er ingen formelle krav når dere skal inngå en samboeravtale. En samboeravtale bør imidlertid alltid inngås skriftlig. I motsatt fall vil det i ettertid lett oppstå problemer med å bevise hva som er avtalt. Det kan også være praktisk å ha en tredjepart, f. eks. en advokat, som vitne, men dette er ikke noe krav. Avtalen bør opprettes i to eksemplarer, slik at hver samboer har ett eksemplar i original.

En samboeravtale kan ikke tinglyses eller registreres noe sted. Det er derfor viktig at samboeravtalen oppbevares på et trygt sted. Dersom avtalen f. eks. inneholder bestemmelser om at den ene samboeren skal kjøpe seg inn i den andre samboerens eiendom, er det imidlertid viktig at dette også registreres hos Statens kartverk, slik at grunnboken viser det riktige eierforholdet. Grunnboken er et elektronisk register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom.

Samboere bør i en del tilfeller opprette gjensidig testament til fordel for hverandre. Typisk eksempel er når man ikke har barn, og har kjøpt bolig sammen. Hvis en av dere da dør, kan lengstlevende risikere å måtte løse ut avdødes arvinger med et beløp som er så stort at man ikke har råd – og må selge. Spørsmålet om testament bør også sees i sammenheng med forsikringer hvor lengstlevende er tilgodesett.»

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller send en epost til post@roseid.no

Fremtidsfullmakt

Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller send en epost til post@roseid.no

Testamenter og arveoppgjør

Det som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.

Arveloven setter noen krav til hvordan et testament skal opprettes. I tillegg kan det være spørsmål om innhold og form hvor det kan lønne seg å ha en advokat som kan bistå med å sette det opp.

Det er ingen krav til hvordan et testament skal oppbevares, men det «må» oppbevares på et trygt sted. Skriver du testament hos oss oppbevarer vi det ved vårt advokatkontor. I tillegg kan vi levere det inn til tingrett eller byfogdembete for oppbevaring. Her blir det registret i et sentralt register for hele landet. På den måten kan tingretten når den får melding om dødsfall, raskt kunne kontrollere om avdøde etterlot seg et testament.

Ønsker du bistand fra oss, eller mer informasjon?
Ta kontakt på telefon 90 75 00 10 eller send en epost til post@roseid.no