Hopp til innholdet
Priser for våre advokattjenester

Alminnelige priser

Veiledende timesats i saker som ikke dekkes av fri rettshjelpsordning eller forsikring ligger i intervallet kr 800,- til kr 2500 eks. mva. Dette innebefatter alle stillingskategorier.

Timesatsen avtales konkret i hver enkelt sak, og vil avhenge av hvilken advokat som yter bistanden, av type sak og andre forhold. Noen ganger vil vi kunne gi en fast pris eller anslå en omtrentlig pris for oppdraget. I sivile saker skriver vi normalt en oppdragsbekreftelse før arbeidet påbegynnes.

Straffesaker

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten.

Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttetI flere typer straffesaker kan de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring, og bistanden vil da bli betalt av det offentlige.

Fri rettshjelp

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor du kan ha krav på fri rettshjelp slik at staten betaler helt eller delvis. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Forsikringsdekning

Tvister i en rekke sivile saker kan være omfattet av forsikringen din. Er tvisten dekket blir det mye rimeligere å få bistand i saken.