Strafferett

Firmaet håndterer et stort antall straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet.  Vi påtar oss både forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig behandlet av domstolsinstansene.

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak har du som hovedregel krav på forsvarer bekostet av det offentlige. Dette gjelder imidlertid ikke ved promillesaker eller ved ikke vedtatt forelegg.

Forsvareren vil kunne bistå deg på et hvert trinn i behandlingen av saken hos politi , påtalemyndighet og domstol, og sørge for at din rettssikkerhet blir ivaretatt.

Vårt kontor bistår som forsvarer i alle typer saker, og har flere advokater med lang og omfattende kompetanse innenfor strafferett.

Bistandsadvokatoppdrag. I saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der offeret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, vil de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring

Det samme gjelder i nesten alle typer saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven; herunder voldtekt, overgrep mot mindreårige og brudd på særlige tillitsforhold, eller forsøk på slike forbrytelser.